Algemene Leveringsvoorwaarden FOODEX Netherlands B.V. Per 01-12-2017


Algemene Leveringsvoorwaarden FOODEX Netherlands B.V.
Per 01-12-2017
Artikel 1. Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Foodex: een handelsnaam van Foodex Netherlands B.V. , statutair gevestigd te Amsterdam, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen;
b. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Foodex een overeenkomst is aangegaan tot levering van Goederen en/of diensten.
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Foodex en Afnemer, die ontstaat door expliciete aanvaarding door Foodex van aanbiedingen en/of orders, en elke wijziging of aanvulling daarop;
d. Algemene voorwaarden: Het samenstel van verkoop-, leverings-, betalings- en andere voorwaarden die tussen Foodex en Afnemer kunnen gelden en als zodanig zijn gedeponeerd
e. Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
f. Diensten: door Foodex aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
g. Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen Afnemer en Foodex en de aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten.
2. Door aanvaarding van een door Foodex gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door Foodex uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk is bevestigd.
4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Foodex. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
5. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Foodex.
Artikel 3. Aanbieding en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Foodex gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeld in folders, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft Foodex het recht om het aanbod te herroepen.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4. Aanbiedingen en toezeggingen van door Foodex ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door Foodex schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4. Producten
1. Door Foodex geaccepteerde orders van Afnemers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Foodex gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.
2. Foodex heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komen de producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
Artikel 5. Diensten
1. Indien Foodex diensten verleent aan Afnemer, dan zal Foodex zich inspannen om deze diensten zo goed mogelijk te verrichten.
2. Afnemer stemt ermee in dat Foodex voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van
derden, die niet in dienstverband van Foodex werken, is Foodex niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van Foodex. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.
Artikel 6. Overeenkomst
1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat:
a. Foodex een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk dan wel elektronisch bevestigt;
b. op het moment dat Foodex begint met de uitvoering van de Overeenkomst;
c. op het moment dat Foodex voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
2. Elke overeenkomst van Foodex met Afnemer wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer op grond van door Foodex in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
3. Foodex behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal Foodex niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.
Artikel 7. Annulering
1. Indien Afnemer een met Foodex gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om producten die deel uitmaken van het standaard assortiment, is Afnemer annuleringskosten verschuldigd ten belope van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW) voor dag- en koelverse producten en 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW) voor houdbare producten.
2. Bij annulering van een overeenkomst strekkende tot levering van producten die niet tot het standaard assortiment van Foodex behoren, dat wil zeggen producten die op verzoek van Afnemer zijn vervaardigd, dan wel elders door Foodex voor Afnemer bestelde producten, is Afnemer eveneens annuleringskosten verschuldigd ten belope van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW).
3. Indien het aan Afnemer te wijten is dat door hem gekochte/bestelde producten niet kunnen worden afgeleverd, wordt dat beschouwd als annulering van de overeenkomst.
Artikel 8. Ontbinding
1. Foodex heeft het recht de met Afnemer gesloten overeenkomst en enige daarmee samenhangende overeenkomst buiten rechte door middel van een enkele schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, indien:
- Afnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
- Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
- het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
- de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd, Afnemer zijn huidige onderneming staakt, of (de zeggenschap in) de onderneming van Afnemer al dan niet door middel van een aandelentransactie, wordt overgedragen;
- ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd en dit de nakoming van de overeenkomst beïnvloedt, dan wel - Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
2. Als Foodex de overeenkomst heeft ontbonden of opgezegd, is de vordering op Afnemer, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.
3. Afnemer heeft geen recht een met Foodex gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel zijn verplichtingen op te schorten indien hij op dat moment zelf in verzuim is.
Artikel 9. Levering
1. Levering van de Goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
- Indien de Goederen door of namens Afnemer worden afgehaald, door in ontvangstneming van de Goederen.
- Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder, door de overdracht van de Goederen aan die vervoerder.
- Bij verzending door Foodex, door de aflevering op de door Afnemer aangewezen bestemming.
2. Vanaf het moment van levering zijn de Goederen voor rekening en risico van Afnemer.
3. Indien en voor zover Foodex zorgdraagt voor het transport van de Goederen, bepaald Foodex de wijze van vervoer.
4. Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
5. Levering geschiedt tot aan de drempel op de begane grond. Voor transport over de drempel dient Afnemer zelf zorg te dragen.
6. Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico's, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de Goederen.
7. Foodex heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Foodex is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
8. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet binnen twee dagen na de mededeling dat de door Afnemer gekochte Goederen voor vervoer gereed zijn als levering, worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van Foodex 'Goederen van Afnemer' zijn geïdentificeerd. Foodex is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer.
Artikel 10. Leveringstermijnen
1. De termijn voor levering vangt pas aan nadat Foodex alle voor levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.
2. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Foodex eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij Foodex voor houdbare producten, waaronder diepvriesproducten een termijn van minimaal 7 dagen en voor dag- en koelverse producten een termijn van 24 uur wordt gegund om de levering alsnog na te komen, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
3. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Foodex in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door Foodex te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.
Artikel 11. Reclame
1. De afgeleverde hoeveelheden respectievelijk gewichten worden door Foodex op een afleverdocument vermeld. Indien de Afnemer daartegen, voor houdbare producten, niet binnen uiterlijk achtenveertig uur (werkdagen) en voor vers- en diepvriesproducten, niet binnen 12 uur, na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.
2. Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij Foodex daarvan bij zichtbare gebreken, voor vers- en diepvriesproducten, niet binnen 12 uur, na ontvangst en voor houdbare producten, niet binnen uiterlijk achtenveertig uur (werkdagen)na levering, en bij onzichtbare gebreken, voor vers- en diepvriesproducten, niet binnen 12 uur, na ontdekking en voor houdbare producten, niet binnen uiterlijk binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt Afnemer's recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Foodex' onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal Foodex in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
3. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid,
afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
4. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Foodex. De kosten en risico's verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
5. Foodex is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van Foodex uitgezochte Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
6. Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Foodex de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Foodex. Foodex is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade ter zake gebrekkige producten.
Artikel 12. Prijzen
1. De aan Afnemer geleverde Goederen en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van Foodex voor de betreffende Goederen en/of Diensten geldend op de dag van Levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen.
2. Indien Foodex op grond van het gestelde in het voorgaande lid overgaat tot verhoging van de prijs is Afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan Foodex, en tegen vergoeding van de door Foodex gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft Afnemer de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
3. Afnemer heeft het recht om –indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt– de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van Foodex worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.
4. Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van Afnemer.
5. Emballage wordt door Foodex tegen de kostprijs aan Afnemer in rekening gebracht.
6. De emballage wordt door Foodex aan Afnemer gecrediteerd onder de voorwaarde dat:
- Afnemer deze per eigen wagen aan Foodex retourneert, binnen 1 jaar na levering daarvan;
- deze emballage aan Afnemer is gefactureerd en betaald, én
- deze door Afnemer op merk en inhoud is gesorteerd en
- de emballage onbeschadigd is. 7. Uitsluitend door Foodex geleverde emballage kan geretourneerd worden. 8. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Foodex niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Foodex het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften.
Artikel 13. Betalingsvoorwaarden
1. De facturering van geleverde producten geschiedt door Foodex aan Afnemer per email en/of post, door Foodex te bepalen, uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling geschiedt à contant en binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.
2. De aan Afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van creditvalutering van de rekening van Foodex als de dag van betaling.
3. De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Foodex is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Foodex of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.
4. Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
5. Indien betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn na factuurdatum plaatsvindt, is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voor zover Afnemer handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Foodex, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, aanspraak op vergoeding en betaling van buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 300,- en onverminderd het recht van Foodex om verdere (redelijke) kosten bij de afnemer in rekening te brengen.
6. Vanaf het intreden van het verzuim tot de dag van algehele voldoening, is Afnemer over het openstaande factuurbedrag vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd zal zijn.
7. Foodex is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd de afnemer te verplichten om zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de groothandel te betalen bedragen.
8. Betalingen door of vanwege Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande facturen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Foodex behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde Goederen totdat al haar vorderingen op afnemer ter zake van de door de groothandel ingevolge de betreffende overeenkomst aan afnemer geleverde Goederen volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen ter zake van tekortschieten van de kant van afnemers in de nakoming van de betreffende overeenkomst.
2. Foodex is gerechtigd om wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde doch bij afnemer aanwezige Goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Indien Foodex gebruik maakt van haar recht tot terugneming wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden onverminderd het recht van Foodex op vergoeding van schade en kosten.
3. Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Foodex te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico's (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van Foodex zal Afnemer kopieën verstrekken aan Foodex van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
Artikel 15. Garantie
1. Foodex geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.
2. Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed verstrekt, dan garandeert Foodex dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 6 maanden. De garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende Goed. In geval het Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal Afnemer het aan Foodex retourneren. Foodex draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed. Tot meer dan dat is Foodex niet gehouden. In geen geval is Foodex gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de garantietermijn.
3. Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een Goed zonder de schriftelijke toestemming van Foodex doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet volgens voorschrift worden behandeld en/of gereinigd.
4. Afnemer zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die weergegeven in dit artikel.
5. Op Diensten wordt geen garantie verstrekt. Op natuurproducten wordt geen garantie verstrekt voor zover het zaken zijn die inherent zijn aan het betreffende natuurproduct. Voor hout betreft dat bijvoorbeeld kleine scheuren, spleten en kieren, harskernen, kwasten, gering en/of gebruikelijk kleurverschil en afwijkende nervatuur.
Artikel 16. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
1. In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van Foodex beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 15 van deze Voorwaarden.
2. In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat Foodex Diensten verleend en/of Foodex haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van Foodex beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Foodex niet aansprakelijk.
3. In geen geval is Foodex gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Foodex beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-.
4. Foodex bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Foodex ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Foodex.
5. Foodex is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Foodex, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Foodex kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Foodex ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Foodex kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Foodex had moeten leveren.
6. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmacht situatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.
Artikel 17. Intellectuele eigendom
1. Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc, die door Foodex aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Foodex. Afnemer is niet gerechtigd
deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van Foodex onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
3. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om Foodex alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.
Artikel 18. Conversie, uitleg en adreswijziging
1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
3. Indien Foodex op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Foodex afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
4. Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Foodex te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij Foodex laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.
Artikel 19. Overdracht en verval van rechten
1. Foodex is bevoegd zijn rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2. Iedere vordering tegen Foodex vervalt indien zij niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, in rechte zijn betrokken.
Artikel 20. Digitale gegevens en privacy
1. Bij de totstandkoming van een overeenkomst legt Foodex de gegevens van Afnemer vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
- ten behoeve van de uitvoering van onze diensten (zoals het leveren van onze producten);
- ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren over onze (overige) producten en diensten;
- ten behoeve van marktonderzoek;
- voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf.
2. Foodex verstrekt gegevens van Afnemers niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn dienstverlening. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.
3. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Foodex. Afnemer kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan de afnemer te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Foodex via e-mail, telefoon, post en/of SMS.
Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Foodex en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De rechtbank te 's-Gravenhage is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Foodex en Afnemer.