H2 PICTO NIGIRIWettelijke vermeldingen

1. Presentatie
Met het oog op artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de site www.foodex.nl de identiteit gepreciseerd van de verschillende betrokkenen in het kader van zijn realisatie en opvolging:
Eigenaar: FOODEX S.A.S., 64 rue du Ranelagh 75016 Paris
Ontwerper: Foodex  
Verantwoordelijke publicatie: Benoit CAUFFET info @ foodex .fr
De verantwoordelijke publicatie is een natuurlijk persoon en een rechtspersoon.
Webmaster: Francois Babin – Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Vermelding: de legale vermeldingen zijn gegenereerd en aangeboden door SubDelirium Agence Communication Angoulême
Accommodatie: OVH – 2 rue Kellerman, BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de voorgestelde diensten.
Het gebruik van de website www.foodex.nl impliceert de totale en volledige acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden zoals hierna gestipuleerd. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen of aanvullingen op eender welk moment, de gebruikers van de website www.foodex.nl wordt bijgevolg aangeraden deze regelmatig te raadplegen.
Deze website is normaliter toegankelijk voor de gebruikers op eender welk moment. Tot een onderbreking omwille van onderhoudsredenen kan worden besloten door www.foodex.nl, die zich zal inzetten om de datum en tijdstip op voorhand te communiceren aan de gebruikers.
De website www.foodex.nl wordt met regelmaat geupdate door Matthieu OKABE. Op dezelfde wijze kunnen de legale vermeldingen op elk moment gewijzigd worden: niettemin zijn ze bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd ze zo vaak mogelijk te raadplegen met het oog op de kennis ervan.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.
De website www.foodex.nl heeft als doelstelling informatie te verstrekken omtrent de totaliteit van de activiteiten van het bedrijf.
Foodex spant zich in zo volledig mogelijke informatie te verstrekken op de website www.foodex.nl. Niettemin kan Foodex niet aansprakelijk worden gehouden voor omissies, onjuistheden of tekorten in de updating, als gevolg van zichzelf of als gevolg van derden die informatie aanbrengen.
Al de informatie die voorzien is op de website www.foodex.nl wordt geleverd als indicatie en is onderhevig aan veranderingen. Bovendien zijn de inlichtingen op de websitewww.foodex.nl niet alomvattend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die aangebracht zijn sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.
De website gebruikt de JavaScript technologie.
De internet website kan niet aansprakelijk gehouden worden voor materiële schade voortkomende uit het gebruik van de website. Bovendien, de gebruiker verbindt zich ertoe de website te betreden met recent materiaal, zonder virussen en een up to date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectueel eigendom en namaak.
Foodex is eigenaar van de rechten van intellectueel eigendom of behoudt de gebruiksrechten op alle elementen toegankelijk op de website, meerbepaald de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluid, software.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie of adaptatie van een of alle element(en) van de website, op welke manier dan ook, is verboden, behalve met een schriftelijke toelating van: Foodex.
Elke niet geautoriseerde exploitatie van de website of een element ervan, welk dit ook is, zal beschouwd worden als namaak en vervolgd worden op basis van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Wet op het Intellectueel Eigendom.

6. Beperkte aansprakelijkheid.
Foodex kan niet aanspakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, toegebracht aan het materiaal van de gebruiker, ten gevolge van het gebruik van de website van Foodex, en die het resultaat is van het gebruik van materiaal dat niet overeenstemd met de specificaties vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of het niet compatibel zijn.
Foodex kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de website www.foodex.nl (zoals bijvoorbeeld het verlies van een markt of het verlies van een opportuniteit).
Er is een interactieve ruimte voorzien voor de gebruikers (de mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte). Foodex behoudt zich het recht om elke inhoud in deze ruimte te wissen zonder voorafgaande aanmaning, indien die in tegenspraak is met de geldende wetgeving in Frankrijk, en in het bijzonder met de maatregelen ter bescherming van gegevens. In enkel geval behoudt Foodex zich tevens het recht de gebruiker burgerlijk en/of strafrechterlijk aansprakelijk te stellen, meerbepaald in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, van welke aard die berichten ook zijn (tekst, fotografisch...).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.
In Frankrijk zijn persoonlijke gegevens beschermd meerbepaald door de wet nr.78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en de Europese Richtlijn van 24 october 1995.
Bij gebruik van de website www.foodex.nl kunnen worden ingewonnen: de URL van de linken via dewelke de gebruiker zich toegang heeft verschaft tot www.foodex.nl, de provider die de gebruiker toegang aanbiedt, en het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.
In elk geval verzamelt Foodex persoonlijke informatie relatief aan de gebruiker enkel en alleen voor de diensten aangeboden op de website www.foodex.nl. De gebruiker verschaft de informatie volledig bewust, meerbepaald wanneer hij daar zelf toe beslist. Het wordt bijgevolg gepreciseerd aan de gebruiker van de website www.foodex.nl welke informatie hij al dan niet verplicht is te verschaffen.
In overeenstemming met de maatregelen in de artikelen 38 en volgende van de wet 78-16 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, gegevensbestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de persoonlijke gegevens betreffende hem zelf, in de vorm van een geschreven en getekende aanvraag, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met dezelfde handtekening als op de aanvraag, en met een precisering naar welk adres een antwoord gezonden dient te worden.
Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.foodex.nl zal zonder medeweten van de gebruiker worden gepubliceerd, veranderd, getransfereerd, afgestaan of verkocht, via gelijk welk middel, aan derden. Enkel de hypothetische overname van Foodex en zijn rechten zou de gegevensoverdracht aan de overnemer toestaan, die op zijn beurt dezelfde plichten zal hebben met betrekking tot het behoud en de wijziging van gegevens ten overstaan van de gebruiker van de website www.foodex.nl.
De website is niet aangegeven bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), omdat hij geen persoonlijke gegevens inzamelt.
De database is beschermd door de regels van de wet van 1 juli 1998, die richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databases overneemt.

8. Hypertext links en cookies
De website www.foodex.nl bevat een aantal hypertext links naar andere websites, geplaatst met de toestemming van Foodex. Niettemin, Foodex heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van die aldus bezochte websites te verifiëren, en draagt dus geen enkele verantwoordelijkheid daaromtrent.
Navigeren op de website www.foodex.nl kan cookie(s) installeren op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein file, dat niet in staat stelt de gebruiker te identificeren, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie door een computer op een website. De gegevens die zo verzameld worden dienen om een latere navigatie op de website te faciliteren, en kunnen bepaalde instellingen hanteren bij regelmatig bezoek.
De weigering om een cookie te installeren kan bepaalde services op de website ontoegankelijk maken. De gebruiker kan hoe dan ook zijn computer configureren op de volgende manier om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer : tab Gereedschappen (Tools)/ Internet opties. Klik op het tabblad Privacy en kies onder Instellingen cookies Blokkeren. Klik op OK.
Onder Netscape: tab Edit / Preferences. In de sectie Privacy & Security,klik op Cookies. Klik op Disable all cookies. Klik op OK.

9. Toepasbare wetgeving en toewijzing van jurisdictie.
Elke rechtszaak met betrekking tot het gebruik van de website www.foodex.nl is onderhevig aan het franse recht. De jurisdictie is exclusief toegewezen aan de bevoegde rechtbanken in Parijs.


10. Betrokken wetgeving
Wet nr 78-87 van 6 januari 1978, meerbepaald gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de informatica, gegevensbestanden en vrijheden.
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon
Gebruiker : Internetgebruiker die bovenvernoemde website gebruikt.
Persoonlijke informatie: "informatie die toestaat, in gelijk welke vorm, direct of indirect, om de fysieke personen te identifiëren op de welke zij betrekking heeft" (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).